Oddłużenie byłego członka zarządu

Oddłużenie byłego członka zarządu

Kto składał wniosek
o upadłość konsumencką?
Kobieta lat 40
Dlaczego składa wniosek?

niewypłacalność spółki skutkująca przeniesieniem odpowiedzialności za jej zobowiązania

Łączne zadłużenie?
2000000 PLN
Jak wyglądało przygotowanie do ogłoszenia upadłości?

Dłużniczka piastowała szereg wysokich stanowisk w spółkach prawa handlowego.
W jednej z nich pełniła funkcję członka zarządu. Niestety na skutek poważnych problemów zdrowotnych nie była w stanie sprawować nad spółką należytej kontroli. Dodatkowo trudna sytuacja rynkowa zaowocowała  jej niewypłacalnością. Jeden z wierzycieli spółki doprowadził do przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania spółki majątkiem osobistym dłużniczki. Wysokość tych zobowiązań obejmująca niemal dwa miliony złotych, w zestawieniu z trudną sytuacją zdrowotną oraz rodzinną dłużniczki nie pozwalały na spłatę tak wysokiej kwoty. Znaczne pogorszenie się stanu zdrowia skutkowało utratą przez dłużniczkę dobrze płatnej pracy i koniecznością podjęcia mniej płatnego zatrudnienia po to by nie wypaść z rynku pracy.

Ogłoszenie upadłości i postępowanie upadłościowe

Szczegółowa analiza stanu faktycznego sprawy doprowadziła do stwierdzenia, że jedynym wyjściem z sytuacji jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponadto dłużniczka popadła w niewypłacalność wskutek czynników całkowicie od niej niezależnych – choroby oraz trudnej sytuacji rodzinnej (konieczność opieki nad chorym ojcem), która uniemożliwiła sprawne zarządzanie spółką. W sprawie nie występowały negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości.

Wniosek o umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty wierzycieli i zakończenie postępowania

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd postanowił ogłosić upadłość dłużniczki i powołał syndyka masy upadłości. Sytuacja dłużniczki nie budziła wątpliwości. Syndyk działał wyjątkowo sprawnie i już 7 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości można było wnioskować o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. Również i w tym przypadku sąd nie miał najmniejszych wątpliwości co do zasadności wniosku. Osobista sytuacja dłużniczki (zarówno wynikająca z dokumentacji lekarskiej jak i aktualnego stanu psychicznego) w sposób oczywisty wskazywała, że nie będzie ona wykonywać planu spłaty wierzycieli w najniższej choćby kwocie. To właśnie wpływ względów zdrowotnych (a nie np. opieka nad schorowanym ojcem) przekonały sąd o słuszności wniosku o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

Powyższy przypadek dowodzi, że nawet osoba, która w przeszłości miała wysokie zarobki po załamaniu zdrowotnym może liczyć na szybkie oddłużenie bez konieczności realizacji planu spłaty, który co do zasady trwa 3 lata. W tym przypadku upadłość konsumencka umożliwiła dłużniczce wyjście z dramatycznego położenia, w którym znalazła się wskutek ciężkiej choroby i obciążenia odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. To z kolei pozwoliło uwolnić się od długów, których łączna suma wyniosła 2 miliony złotych.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami