Choroba członka rodziny przyczyną niewypłacalności

Choroba członka rodziny przyczyną niewypłacalności

Sąd ocenia sposób doprowadzeni do niewypłacalności obejmując wszystkie aspekty sprawy

Kto składał wniosek
o upadłość konsumencką?
Kobieta lat 56 niewypłacalność powstała na skutek wydatków na leczenie członka rodziny
Dlaczego składa wniosek?

stan zdrowia członka rodziny skutkujący koniecznością finansowego wsparcia

Łączne zadłużenie?
250000 PLN
Jak wyglądało przygotowanie do ogłoszenia upadłości?

Dłużniczka przez długi czas regularnie oraz terminowo spłacała swoje zobowiązania. Problem pojawił się w momencie gdy partner Dłużniczki z którym prowadziła wspólne gospodarstwo domowe zachorował na tyle poważenie, że konieczne było sprawowanie nad nim opieki. Początkowo Dłużniczka posiłkowała się zatrudnieniem pomocy z zewnątrz, cały czas pozostając aktywną zawodowo. Niestety stan partnera pogorszył się na tyle, że konieczne było umieszczenie go w placówce specjalistycznej, która mogła zapewnić mu całodobową opiekę. Wiązało się to ze znacznymi nakładami finansowymi, których nikt inny nie był w stanie ponieść, bowiem partner Dłużniczki był osobą samotną. Kulminacja problemów finansowych nastąpiła w momencie, gdy w rodzinie Dłużniczki urodziło się niepełnosprawne dziecko, które wymagało natychmiastowej pomocy.

Ogłoszenie upadłości i postępowanie upadłościowe

Analiza stanu faktycznego sprawy doprowadziła do stwierdzenia, że jedynym wyjściem z sytuacji jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wprawdzie dłużniczka popadła w niewypłacalność wskutek czynników od niej niezależnych – choroby członka rodziny, jednak problemem okazało posiłkowanie się przez nią tzw. chwilówkami w trudnej sytuacji.  Sąd jednak ze zrozumieniem podszedł do sprawy Dłużniczki ogłaszając jej upadłość konsumencką.

Kolejnym etapem było ustalenie planu spłaty wierzycieli, które uwzględniło 3 letni plan spłaty, dostosowany do możliwości zarobkowych Dłużniczki. Nawet zażalenie Wierzyciela w tym zakresie nie wpłynęło negatywnie na całe postępowanie bowiem zostało ono oddalone przez Sąd drugiej instancji.

Wniosek o umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty wierzycieli i zakończenie postępowania

Powyższy przypadek dowodzi, że nawet osoba, która zaciągała zobowiązania w instytucjach parabankowych może finalnie liczyć na oddłużenie. Samo posiłkowanie się takim finansowaniem nie musi zostać uznane za umyślność czy rażące niedbalstwo w doprowadzeniu do niewypłacalności lub jej pogłębieniu. Konieczne jednak jest właściwe uzasadnienie dla tak podejmowanych przez dłużnika decyzji.

Obecnie Dłużniczka odebrała postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli oraz umorzeniu zobowiązań. Wprawdzie postanowienie to ma charakter deklaratoryjny, jednak bez niego nie można mówić o pełnym oddłużeniu. To właśnie to prawomocne orzeczenie kończy z sukcesem całe postępowanie upadłościowe.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami