Co z alimentami?

Co z alimentami?

Jedną z dosyć problematycznych kwestii związanych z niewypłacalnością, a co za tym idzie – z upadłościami, jest kwestia alimentów. Okazuje się, że ta sprawa nie jest tak prosta jak mogłoby się to wydawać.

Płatność alimentów jest elementem, który przy problemach finansowych może spędzać sen z powiek. Niejednokrotnie zaległości alimentacyjne są sporym „dodatkiem” do puli zaległości finansowych. Niemniej jednak alimenty w prawie upadłościowym mają swoje szczególne zasady i nie traktuje się ich tak samo, jak każdego innego długu.

Na samym początku warto ustalić jedną rzecz. W trakcie trwania postępowania upadłościowego obowiązek płatności alimentów nie wygasa. Obowiązek zapłaty niejako przechodzi na syndyka masy upadłości, który na bieżąco będzie wypłacał należną kwotę z puli masy upadłości.  Jednak i tu są ograniczenia. Syndyk wypłaci alimenty maksymalnie do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku wątpliwości syndyka co do wysokości alimentów syndyk ma prawo żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. (art. 144 ust 4 PrUp)

A co z zaległościami w wypłacie alimentów?

Tutaj działania są prawie tożsame ze wszystkimi wierzytelnościami. Wierzyciel, bądź jego pełnomocnik powinien zgłosić w odpowiednim terminie wierzytelność, tak aby zaległość znalazła się na liście wierzytelności. Warto o tym pamiętać, bo można zderzyć się z bardzo nieprzyjemną niespodzianką, ponieważ należności alimentacyjne w przeciwieństwie do zobowiązań pracowniczych nie są umieszczane na liście wierzytelności z urzędu. Wielkim ułatwieniem w odzyskaniu należności jest fakt, że wierzytelności związane z niepłaceniem alimentów zaliczają się do kategorii 1, więc będą spłacane jako jedne z pierwszych.

Pozew

Jedną z kwestii może być sam pozew o zasądzenie alimentów, bądź zmianę ich wysokości. Prawo upadłościowe mówi jasno że postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. (art. 144 ust 1 PrUp) Niemniej jednak i od tej zasady znajdą się wyjątki. Sprawy o alimenty toczą się normalnie, tj.  powyższego przepisu nie stosuje się do postępowań w sprawach o należne od upadłego alimenty. (art. 144 ust 3 PrUp)

Brak oddłużenia

Jednym z najistotniejszych i najbardziej wyczekiwanych momentów w postępowaniu upadłościowym jest sam plan spłaty i umorzenie wierzytelności. Jednakże w tym przypadku umorzenie nie jest możliwe. Ustawodawca nie przewidział umorzenia wierzytelności wynikających z braku płatności alimentów.

Mikołaj Kubera