5 nowych obowiązków syndyka masy upadłości.

5 nowych obowiązków syndyka masy upadłości.

  1. Przyjęcie zgłoszeń wierzytelności.

Jest to bez wątpienia najważniejsza zmiana mająca na celu przyspieszenie postępowania. Wierzyciele dokonywać będą zgłoszeń wierzytelności nie jak obecnie do sądu, ale bezpośrednio do syndyka masy upadłości. Syndyk będzie następnie zobowiązany do ich weryfikacji pod względem formalnym, a następnie (jak dotychczas) merytorycznym. Wierzyciel nie może zostać pozbawiony prawa do zaskarżenia decyzji syndyka o zwrocie wierzytelności. Przysługiwać będzie mu skarga na zarządzenie syndyka o zwrocie wierzytelności wzorowana na skardze na czynności komornika sądowego. Sąd będzie rozpoznawać także ewentualne sprzeciwy które w upadłościach konsumenckich są rzadkością.

  1. Możliwość żądania zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W praktyce będzie się to sprowadzać do sytuacji, że w każdej sprawie w której upadły jest jednocześnie dłużnikiem alimentacyjnym syndyk będzie zobowiązany do zweryfikowania czy ustanowiony obowiązek alimentacyjny jest adekwatny do aktualnej sytuacji osoby uprawnionej do alimentacji. Co ważne możliwość zmiany orzeczenia oznacza, że syndyka będzie mógł kwestionować prawomocne wyroki sądów w tym zakresie jeśli np. minął długi okres czasu a obowiązek alimentacyjny pozostał na tym samym poziomie.

  1. Sporządzenie wniosku o umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty upadłego w tzw. uproszczonej upadłości konsumenckiej.

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem. Ustawa przerzuca również ciężar sporządzenia wniosku końcowego (umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty) z upadłego na syndyka. Sąd nadal nie będzie związany stanowiskami stron postępowania jednak wydaje się, że skoro inicjatorem i autorem wniosku będzie syndyk masy upadłości to po nowelizacji jego stanowisko będzie mieć dla sądu istotniejsze znaczenie niż obecnie, szczególnie, że będzie wymagać ono uzasadnienia.

  1. Poszukiwanie majątku za pośrednictwem komornika sądowego.

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 178 ustawy prawo upadłościowe syndyk składa wniosek o poszukiwanie majątku upadłego przez komornika z ograniczeniem do poszukiwania w bazach danych, do których komornik ma dostęp.

  1. Obowiązek poinformowania małżonka dłużnika o ogłoszeniu jego upadłości.

Obowiązkiem syndyka będzie zatem zawiadomienie nie tylko wierzycieli czy komorników sądowych prowadzących postępowania egzekucyjne, ale także małżonka dłużnika. Obowiązki informacyjne syndyk powinien wykonać niezwłocznie. Przepis ma na celu ochronę małżonka dłużnika przed negatywnymi konsekwencjami upadłości małżonka – dłużnika.